Norsk Målungdom

Politikk

Her finn du tufta vår og dei politiske programma våre. I tillegg kan du lese fråsegner vedtekne av landsmøta og landsstyret og pressemeldingar.

Program

Dei politiske programma legg grunnlaget for organisasjonen. Programma seier noko om kva me meiner i ulike politiske spørsmål.

Fråsegner

Landsmøta og landsstyret vedtek kvart år fråsegner om aktuelle målpolitiske tema. Me legg dei ut på nettsida etter kvart som dei blir reinskrivne.

Sjå alle undersider.

Tufta

Tufta er det politiske grunnlagsdokumentet for Norsk Målungdom, og dimed utgangspunktet for all politikken vår. Tilsvarer det somme andre organisasjonar kallar «prinsipprogram», «manifest», og liknande.

Les tufta her.

Styringsdokument

NMU har fleire ulike dokument som slår fast organisasjonen sin offisielle politikk og dei interne spelereglane.