Norsk Målungdom

Klageportalen

Viss du ikkje fekk oppgåva di på nynorsk, eller meiner at språket var for dårleg i oppgåva kan du klaga. Vi har laga eit skjema slik at du kan melde inn klaga til oss. Vi tar saka for deg, og du vil vera heilt anonym.

Studentar ved universitet og høgskular har krav på å få eksamen på nynorsk. Viss studiestaden din ikkje kan gi deg oppgåveteksten på nynorsk bryt dei mållova og du har rett til å klaga.

Klageportalen til Norsk Målungdom er ein stad der du kan melde inn eksamenar viss du ikkje får oppgåva på nynorsk eller kvaliteten på språket er so dårleg at oppgåva til dømes er vanskeleg å forstå.

Somme høgare utdanningsinstitusjonar endrar ikkje spraksis fordi dei ikkje mottar klage. Mange studentar tør ikkje å klaga fordi dei er bekymra for eksamensresultatet. Det skal ikkje ha noko å seia på resultatet om du klagar. Viss du seier frå til oss tar vi saka for deg, og du vil vera anonym.

Kvifor klaga?

Kvart år tar mange studentar eksamen på alle nivå. Fleire av desse studentane er nynorskbrukarar.

Det finst ikkje eit oversyn over kor mange eksamenar som ikkje kjem på både nynorsk og bokmål, men kvar vår og haust klagar studentar over heile landet til oss over manglande nynorskversjon av oppgåva. Men det er grunn til å tru at vi berre kjenner til ein brøkdel av dei totale lovbrota.

Eksamen på nynorsk er ein av rettane dine som student og språkbrukar. Heilt sidan 1885 har nynorsk og bokmål vore jamstilte språk i Noreg. Nynorsken har ogso ein plass i høgare utdanning.

Mange nynorskbrukarar bytar til bokmål fordi dei ikkje møter språket sitt i kvardagen. Studentar som flyttar heimefrå kjem kanskje til ein stad der nynorsken ikkje står like støtt som før, og opplever at språket deira ikkje blir teke på alvor.

Du har rett til å klaga på brot på Mållova og Forskrift om målform i eksamensoppgåver. Alle eksamenar skal liggje føre i nynorsk- og bokmålsversjon til eksamensstart. Studiestaden har plikt til å hente inn informasjon om språkvalet til studentane sine.

Du kan ogso klaga på dårleg språk i oppgåva. Somme studiestader bruker lite tid til å omsette eksamen frå bokmål til nynorsk. Vi har motteke klage på eksamen med over 100 skrivefeil i. Du klagar ikkje fordi nynorskbrukarar er meir pirkete på språk. Vi skal seia frå fordi du har rett til å bli teke på alvor.

Dine rettar

Etter «Forskrift om målform i eksamensoppgåver» har du krav på eksamen på nynorsk. Det står i § 2 at du har rett til å velja kva språk du vil ta eksamen på, og at studiestaden din skal skal skaffe seg informasjon om kva språk studentane vil bruke.

Du har rett til å klaga på manglande oppgåve på nynorsk. Alle statlege universitet og høgskular skal følgje mållova. Ifølge § 9 i «Lov om målbruk i offentleg teneste» (Mållova) kan du klaga på brot på lova. Norsk Målungdom, som ein språkorganisasjon, kan ogso klaga for deg.

Vi oppmodar deg til å klaga viss nynorskutgåva er full av språkfeil. Dette er ikkje direkte brot på lova, men mange studentar får nynorskoppgåver med so dårleg språk at dei heller vel oppgåveteksten på bokmål eller engelsk for å ha høve til å gjennomføre eksamen. Det skal dei sleppe.

Her kan du lesa rettane dine

Forskrifta seier at du har krav på eksamen på nynorsk: Forskrift om målform i eksamensoppgåver hjå Lovdata

Mållova seier du har rett til å klaga: Mållova hjå Lovdata

Dette kan du klaga på

  • Skuleeksamen (eksamenar der du sit på studiestaden din og løyser oppgåver – for hand eller på maskin)
  • Heimeeksamen

Somme fag har fritak frå forskrifta. Vedtaket må gjerast seinast tre månader før eksamensdatoen.

Vedlegg som kjem til oppgåva treng ikkje å vera på begge språka.

Send inn klage

Med skjemaet under kan du melde frå til oss om du ikkje fekk eksamen på nynorsk, eller meiner språket på eksamenen var for dårleg.

Når vi har motteke klaga di gjer vi slik:

  • Vi samlar inn alle klagene
  • Når vi får inn ei klage, sender vi klagebrev til studiestaden. Kvar eksamen får eiga klage sjølv om det er klaga fleire gongar for kvart universitet eller høgskule.
  • Alle klagene blir sendte i kopi til Språkrådet.
  • Du får ogso ein kopi av klaga.

Klageskjema