Norsk Målungdom

Fråsegner

Landsmøta og landsstyret vedtek kvart år fråsegner om aktuelle målpolitiske tema. Me legg dei ut på nettsida etter kvart som dei blir reinskrivne.

Journalistutdanningane må utdanne nynorskjournalistar

2019-09-15
(Landsstyret)

Landsstyret i Norsk Målungdom krev at journalistutdanningane tar ansvar for å utdanne fleire nynorskskrivande journalistar.

Nynorsken som jamstilt mål

2019-09-15
(Landsstyret)

Landsstyret i Norsk Målungdom meiner at personlege nettstader og sider med innlogging skal ha fullstendig innhald på nynorsk, bokmål og samisk, etter kva språkval ein har registrert på Noreg.no.

Høyringssvar frå Norsk Målungdom om utkast til læreplan i norsk

2019-05-10
(Sentralstyret)

Dette er høyringssvaret frå Norsk Målungdom på Kunnskapsdepartementet sitt utkast til læreplan i norsk. Høyringsfråsegna er vedteken av sentralstyret, og er tufta på politikk landsmøtet og landsstyret til Norsk Målungdom har vedteke.

Mediepolitikk er språkpolitikk

2019-04-28
(Landsstyret)

Landsstyret i Norsk Målungdom legg vekt på at staten sin mediepolitikk må fylgje staten sin språkpolitikk, og med det ta omsyn til nynorsken og språkmangfaldet. Difor må staten stille språkkrav når dei gjev mediestøtte og ta vare på dei media som særleg viktig for nynorsken og andre mindre brukte språk med ein offisiell status i Noreg.

Privatiser språklege rettar!

2019-04-28
(Landsstyret)

Landsstyret i Norsk Målungdom meiner at eit av krava skal vera at alle elevar og studentar skal ha dei same språklege rettane under utdanninga si – uavhengig av val av utdanningsinstitusjon.

Styrk nynorsken ved UiA!

2019-04-28
(Landsstyret)

Landsstyret i Norsk Målungdom krev at Universitetet i Agder utarbeider ein plan på korleis dei vonar å auke bruken av nynorsk i dokumenter som skjema, nettsider og sosiale medium.

Meir makt til Språkrådet!

2019-03-31
(Landsmøtet 2019)

Norsk Målungdom meiner at Språkrådet bør få meir makt.

Nynorske læremiddel til fagfornyinga!

2019-03-31
(Landsmøtet 2019)

Norsk Målungdom krev at læremidla er klare både på nynorsk og bokmål til dei nye læreplanane blir tekne i bruk.

På Stord skriv me saman

2019-03-31
(Landsmøtet 2019)

Studentsamskipnaden Saman/sammen bør nytta nynorsk i avdelinga si på Stord.

Utvid den dialektpolitiske verktøykassa

2019-03-31
(Landsmøtet 2019)

Norsk Målungdom vil styrkja dialektane.

Lat oss slå opp på nynorsk!

2019-02-17
(Landsstyret)

Norsk Målungdom krev at styresmaktene løyver midlar til å utvikla og kvalitetssikra digitale ordbøker som fungerer begge vegar mellom nynorsk og framandspråka spansk, tysk og fransk.

Nynorsk tekstning no!

2019-02-17
(Landsstyret)

Landsstyret i Norsk Målungdom krev at statleg filmstøtte skal koplast til eit krav om at produsenten skal levera teksting på både nynorsk og bokmål.

Berre lover på nynorsk i 2019

2018-11-18
(Landsstyret)

Landsstyret i Norsk Målungdom meiner at alle lovene som blir vedteke i 2019 må vere på nynorsk.

Gjer det lett å vere nynorskbrukar i Vestfold og Telemark fylke

2018-11-18
(Landsstyret)

Gjer det lett å vere nynorskbrukar i Vestfold og Telemark fylke

Ikkje gløym nynorskbrukarar med dysleksi!

2018-11-18
(Landsstyret)

Ikkje gløym nynorskbrukarar med dysleksi!

Nynorsklyft for gutar!

2018-11-18
(Landsstyret)

Nynorsklyft for gutar

Høyringssvar til skisser til nye læreplanar i norsk

2018-11-14
(Sentralstyret)

Dette er høyringssvaret, eller innspelet, frå Norsk Målungdom på læreplangruppa sine skisser til nye læreplanar i norsk. Høyringsfråsegna er vedteken av sentralstyret, og er tufta på politikk landsmøtet og landsstyret til Norsk Målungdom har vedteke.

Gje lærarstudentane nynorskskrivetrening

2018-09-08
(Landsstyret)

Gje lærarstudentane nynorskskrivetrening

Ta vare på norsk i akademia: Endre teljekantsystemet!

2018-09-08
(Landsstyret)

Ta vare på norsk i akademia: Endre teljekantsystemet!

Ei ny språklov - ein stor sjanse til meir språkmangfald

2018-08-09
(Landsstyret)

Ei ny språklov - ein stor sjanse til meir språkmangfald

Styrk nynorsken i læreplanen!

2018-08-09
(Landsstyret)

Styrk nynorsken i læreplanen!

Noreg er meir enn Norge og Noreg

2018-05-06
(Landsstyret)

Dei samiske og kvenske namna på Noreg må få offisiell status

Nye Ålesund må bli ein nynorsk vekstkommune

2018-05-06
(Landsstyret)

Etter kommunesamanslåinga må nye Ålesund kommune bli ein nynorsk vekstkommune

Studentsamskipnadane skal fylgje mållova

2018-05-06
(Landsstyret)

Studentsamskipnadane skal fylgje mållova

Styrk retten til læremiddel på eige språk

2018-05-06
(Landsstyret)

Studentsamskipnadane skal fylgje mållova

Eit offensivt mållag for heile Noreg

2018-03-18
(Landsmøtet 2018)

Læremiddel for framtida

2018-03-18
(Landsmøtet 2018)

Nynorskelevar må få nynorske læremiddel, også i framtida.

Styrk kvensk i skolen

2018-03-18
(Landsmøtet 2018)

Ja til fleire tiltak for å revitalisere det kvenske språket.

Universitet og høgskular på norsk

2018-03-18
(Landsmøtet 2018)

Universitet og høgskular må ta ansvar for norsk fagspråk og for det norske språksamfunnet.

Jan må Tore å satse på nynorsken

2018-02-11
(Landsstyret)

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner må ta ansvar for nynorsken i skulen

Lat oss rydde ein Ny bø for nynorsken!

2018-02-11
(Landsstyret)

Me vil samarbeida med forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø om meir nynorsk i høgare utdanning

Skei ut med kultur for nynorsk, Grande!

2018-02-11
(Landsstyret)

Kulturminister Trine Skei Grande må ta ansvar for nynorsken

UiT må ta nynorskarbeidet på alvor

2018-02-11
(Landsstyret)

NMU er glade for at UiT prøver å bli betre på å bruke nynorsk. Det må dei arbeide meir med.

Nye fylke med norske namn

2017-11-19
(Landsstyret)

Nynorskelevar treng lærarar som kan nynorsk!

2017-09-03
(Landsstyret)

Den nynorske studentsamskipnaden

2017-04-02
(Landsmøtet 2017)

Gjer nynorsk lett på nettbrett

2017-04-02
(Landsmøtet 2017)

Hald Språkrådet i Oslo!

2017-04-02
(Landsmøtet 2017)

Norsk Målungdom vil ha jobben gjord på norsk

2017-04-02
(Landsmøtet 2017)

Nynorsk må ikkje hamne etter i digitaliseringa

2017-04-02
(Landsmøtet 2017)

Også e-læringsplattformer skal vere på nynorsk

2016-04-01
(Landsmøtet 2016)

Språk inn i folkeregisteret!

2016-03-01
(Landsmøtet 2016)

Kva rolle språket bør ha i skuleverket, og skuleverket i språket.