Norsk Målungdom

Arbeidsprogram 2020–2021

Arbeidsliste for november 2020–mars 2021, vedteke av det digitale omframme landsmøtet 14.–15. november 2020.

1 POLITISKE PRIORITERINGAR

I perioden framover skal me markera oss politisk. Me skal bruka unntakstilstanden til å gjera folk kjende med NMU og politikken vår. Me skal spesielt prioritera desse sakene.

1.1 Språk i skulen

 • Ved eksamenstider og ved skulestart skal me dela klageportalen og kva rettar ein har som elev og student.

Språk i grunnskulen

 • Hausten 2020 trer dei nye læreplanane i kraft. Me skal fylgja med på korleis desse vert sette i verk. Me skal spesielt markera oss og spela på lag med elevar for retten til læremiddel til same tid og pris.

 • Me skal arbeida for at digitale læremiddel skal koma på nynorsk.

Språk i høgare utdanning

 • Me skal sikra at revideringa av Universitets- og høgskulelova at private utdanningsinstitusjonar skal ha ei lovfesta plikt til å gje eksamen på nynorsk.

 • Me skal jobba for at universitet og høgskular skal fylgja opp kravet om 25 % bruk av båe målformer i mållova og jobba for at brot på dette skal sanksjonerast.

1.2 Stortingsval 2021

 • Me skal jobba for å få NMU sin politikk inn i programma til dei politiske partia og ungdomspartia deira.

 • Fullføra argumentasjonsarka for sidemål, og dela desse med ungdomspartia.

2 ORGANISASJONEN

2.1 Synleggjering

 • Me skal fylgja opp kommunikasjonsstrategien.

 • Me skal oppdatera nettsida når det trengst.

 • Me skal vera synlege i lokale og riksdekkjande medium på NMU sine politiske saker.

 • Me skal gje ut to Motmæle i perioden.

2.2 Aktivitet

 • Me skal stimulera til aktivitet i NMU der det ikkje er høve til fysiske tilskipingar.

 • I perioden skal me skipa til regionale dagsseminar om smittesituasjonen tillèt det, alternativt vil me skipa til digitale seminar.

 • Me skal tilby digital målferd til skular.

 • Me skal ha ein innspurtskampanje i desember. Målet for kampanjen er at me skal verta 1100 medlemar.

 • Me skal reisa på nynorskstafetten i januar/februar.

2.3 Utvikling

 • Sentralstyret skal hjelpa lokallaga med å finna løysingar for å driva lokalaktivitet i unntakstilstand.

 • Sentrallekken skal leggja til rette for god erfaringsoverføring i overgangar til nye styre i lokallaga. Sentrallekken skal informera lokallaga om erfaringsoverføringsdokumentet, og oppmoda dei til å nytta seg av dette.

3 UTVAL

Landsstyret skal setja ned og konkretisera mandat for desse utvala:

 • Bladstyret har ansvar for å gje ut og skaffa innkomer til Motmæle.

 • Soge- og dokumentasjonsnemnda skal halda fram arbeidet med soga vår mot 2021 og jubileum.

 • Nemnd for programmet «Talemålet og nynorsken».