Norsk Målungdom

Arbeidsprogram 2020

Mellombels arbeidsliste vedteke av det digitale landsmøtet 28. mars 2020.

1 POLITISKE PRIORITERINGAR

I perioden framover skal vi markere oss politisk. Vi skal bruke unntakstilstanden til å gjere folk kjende med NMU og politikken vår. Vi skal spesielt prioritere desse sakene.

1.1 Språk i skulen

 • NMU skal svare på høyring for framlegg til ny opplæringslov.

 • Vi skal i tida framover arbeide for at elevane får oppfylt rettane sine, òg når skulen føregår heimanfrå.

 • Hausten 2020 trer dei nye læreplanane i kraft. Vi skal følgje med på korleis desse blir sette i verk. Vi skal spesielt markere oss og spele på lag med elevar for retten til læremiddel til same tid og pris.

 • Vi skal oppdatere argumentasjonsarket for sidemål.

 • Ved eksamenstider og ved skulestart skal vi dele klageportalen og kva rettar ein har som elev.

 • NMU skal utarbeide enkle digitale ressursar som kan brukast i skulen, t.d. korte videoar om norsk språkhistorie, dialekter, nynorsk osb., tilsvarande eit målferdsopplegg.

1.2 Språk i lovene

 • NMU skal halde fram arbeidet med språklova og språkmeldinga. Vi må sørgje for at begge desse tek vare på rettane til brukarar av nynorsk og andre minoritetsspråk. Vi skal delta i høyringa for språkmeldinga, vere synlege i det offentlege ordskiftet og byggje alliansar.

2 ORGANISASJONEN

2.1 Aktivitet

 • Vi skal ha digitale innleiingar om interessante emne som skal byggje oss som organisasjon medan vi ikkje har høve til å ha tilskipingar.

 • I oktober skal vi skipe til haustkonferanse i Førde.

 • Vi skal tilby digital målferd til skular som har fjernundervisning.

2.2 Synleggjering

 • NMU skal skape merksemd og ordskifte kring dei politiske prioriteringane våre og synleggjere oss sjølv og arbeidet vårt.

  • Vi skal dele tre innlegg på sosiale medium kvar veke.

  • Vi skal gi ut minst eitt Motmæle i perioden.

  • Vi skal oppdatere tekstane på nettsida.

  • Skrivarstova skal sende ut nyhendebrev på e-post når det er noko nytt å melde om.

 • Denne perioden skal sentralstyret lage ein kommunikasjonsstrategi.

2.3 Organisasjonsutvikling

 • Sentralstyret skal hjelpe lokallaga med å finne løysingar for å drive lokalaktivitet i unntakstilstand.

 • I august/september skal vi ha vervekampanje.

 • Sentralstyret skal skipe til styreskuleringar, og andre organisatoriske skuleringar for lokallaga. Desse skal vere både fysiske (når det er mogleg) og digitale.

 • Sentralstyret skal utvikle videoar med informasjon om NMU til nye medlemmar.

 • Sentrallekken skal leggje til rette for god erfaringsoverføring i overgangar til nye styre i lokallaga. Sentrallekken skal lage eit erfaringsoverføringsdokument som styre som går av, kan nytte.

3 UTVAL

Landsstyret skal setje ned og konkretisere mandat for desse utvala:

 • Bladstyret har ansvar for å gje ut og skaffe innkomer til Motmæle

 • Soge og dokumentasjonsnemnda skal halde fram arbeidet med soga vår mot 2021 og jubileum.