Norsk Målungdom

Årsmøte i lokallaget

Lokallaga held årsmøte kvart år før landsmøtet. På årsmøtet vel laget mellom anna styre for det neste året, utsendingar til landsmøte og går gjennom årsmeldinga.

Før møtet

De må kalle inn til årsmøte minst ti dagar før møtet. Alle medlemmane i lokallaget blir invitert til årsmøte.

Årsmøte kan føregå akkurat der det passar dykk, på eit klasserom, ein restaurant, eit hotell eller i stova til eit styremedlem.

Før møtet må også styret gjere klar nokre saker. Årsmøte skal ha oppe sakene årsmelding, rekneskap og gjerne val av nye styremedlem og utsendingar til landsmøte i Norsk Målungdom.

Her er ei sjekkliste for ting du må hugse på viss du skal skipe til årsmøte i lokallaget ditt. Det er lurt å vere godt budd.

Her kan du finne lovene, tufta, ulike politiske program og fråsegner som Norsk Målungdom har vedteke.

Ulike skjema til møtet

Melding frå årsmøte
Dette er skjemaet de fyller ut etter å ha valt nytt styre. Det skal skrivast under av den nye leiaren.

Årsmelding for lokallag
Dette er lagsstyret si årsmelding der de skriv inn kven som sat i styret, og kva aktivitet laget har hatt. Skjemaet skal skrivast under av den som var leiar fram til årsmøtet i 2019.

Utsendingsfullmakt for landsmøtet til NMU
Dette er eit oversyn over kven laget har valt som utsendingar til landsmøtet. Det er ikkje noko problem å velje fleire utsendingar enn de har krav på. Ekstra utsendingar får status som observatørar. Viss ein utsending høgare opp på lista trekkjer seg frå å kome på møtet, rykkjer ein vara opp. Det er difor lurt å velje flest mogleg utsendingar, i tilfelle nokon likevel ikkje har høve til å kome.

Utsendingsfullmakt for landsmøtet til Noregs Mållag
Alle lokallaga i NMU har også rett på ein eller fleire utsendingar til landsmøtet til Noregs Mållag. Dei har landsmøte kvart andre år. Neste gong er i 2022.