Norsk Målungdom

Landsmøteordliste

På eit landsmøte møter vi mange nye ord og omgrep. Her er ei liste over dei, til glede for gamle og nye utsendingar.

 • Absolutt fleirtal: Fleirtal med over helvta av røystene, ogso dei blanke.
 • Akklamasjon: Å vedta noko ved å klappe for det, til dømes i røystinga.
 • Brigde: Endring. Til dømes lovbrigde = endringar i lovene.
 • Diktøskja: Plass ein leverer dikt eller anna moro som ordstyrarane les opp.
 • Endringsframlegg: Framlegg til endring, til dømes til ei fråsegn. Skal skrivast i Google-skjema eller på anna måte ein får beskjed om i møte.
 • Fråhalden: Når du korkje røystar for eller imot noko.
 • Fråsegn: Eit politisk utspel. På sidemål: uttalelse eller resolusjon.
 • Fullmaktsnemnda: Eit utval som ser over og godkjenner at dei som har fått røysterett faktisk skal ha det.
 • GoPlenum: Digital portal vi bruker til røysting og for å teikne seg til innlegg, replikk og saksførehavinga.
 • Innlegg: Vil du seia noko under møtet kan du teikne deg til eit innlegg. Ordstyrarane skriv deg opp og seier frå når det er din tur.
 • Innstilling: Det endringsframlegget møtenemnda tilrår landsmøtet å røyste for. Ordstyrarane legg «nemndas innstilling til grunn» når me røyster. Dvs. at landsmøtet røyster om dei er samde eller usamde med nemnda si tilråding.
 • Konsekvensbrigde: Endringar som skjer på grunn av ein annan endring. Som regel er det at paragrafane forskyver seg når ein sett inn ein ny paragraf.
 • Landsmøteføresegner: Reglane for landsmøtet.
 • Landsstyret: Det øvste organet i NMU mellom landsmøta. Har fem møte i året, og vedtar mellom anna fråsegner og dialektprisen.
 • LST: Kortform for landsstyret.
 • Møtebok: Oppritet (referatet) frå landsmøtet.
 • Møtenemnd: Arbeidsgrupper som går gjennom dei innkomne endringsframlegga, og gjer innstillingar på dei slik at det går raskare på søndagen.
 • Møteskrivar: Dei som sit og skriv møteboka. Dei skriv ned kva vedtak som blir gjort, og kva som blir sagt i ordskiftet.
 • NMU: Kortform for Norsk Målungdom
 • Observatør: Deltakarar på landsmøte som ikkje har røysterett.
 • Omframt: Oftast i rekneskapen: ting ein ikkje rekna med skulle skje. Ekstraordinært.
 • Ordstyrar: Dei som styrer ordet og held oversyn over kven som skal prate når.
 • Replikk: Ein kort kommentar til det som nettopp er blitt sagt. Ein kan berre teikne replikk på eit innlegg.
 • Røystelikskap: Når det er like mange røyster for og imot.
 • Røysting: Når ein skal røyste/stemme over noko, til dømes endringar i lovene.
 • Saksopplysning: Viss det er behov for å komma med oppklaringar i ei sak.
 • Sentralstyret: Dei som gjer det daglege organisatoriske og politiske arbeidet i NMU.
 • Sette-: Vikar. Til dømes setteskrivar om ein skrivar ikkje er til stades.
 • Skrivarstova: Kontoret til NMU og Noregs Mållag i Oslo.
 • SST: Kortform for sentralstyret.
 • STA: Samrøystes tilrådd avvist. Møtenemnda er heilt einige i at dei ikkje tilrår landsmøtet å røyste for dette endringsframlegget.
 • STV: Samrøystes tilrådd vedteke. Møtenemnda er heilt einige i at det er dette endringsframlegget dei tilrår landsmøtet å vedta.
 • Strek blir sett: Når strek er sett går det ikkje an å teikne seg til fleire innlegg.
 • Svarreplikk: Ein replikk frå den som hadde innlegg, om nokon teikna seg til replikk på innlegget.
 • TA: Tilrådd avvist. Fleirtalet i møtenemnda (men ikkje alle) tilrår å ikkje røyste for dette.
 • Teljekorps: Folk som skal telja kor mange som røyster for og mot viss det er jamnt.
 • Til saksførehavinga: Viss ein har innspel til køyreplan, røysting eller andre ting rundt gjennomføringa av møtet teiknar ein seg til saksførehavinga. Ofte kalla til forretningsorden eller til dagsorden på sidemål.
 • Tufta: Det politiske grunnlagsdokumentet, eller prinsipprogrammet.
 • TV: Tilrådd vedteke. Fleirtalet i møtenemnda (men ikkje alle) tilrår å røyste for dette.
 • Utsending: Deltakar på landsmøtet som har røysterett.
 • Valnemnda: Dei som føreslår kven som skal sitja i sentral- og landsstyret.
 • Vanleg fleirtal: Når det er fleire røyster for enn imot. Då tel ein ikkje dei blanke eller fråhaldande røystene.